» Regulamin

Regulamin

§ 1

Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zamówienia w sklepie internetowym.
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.
 4. Sklep internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę serwis internetowy dostępny pod adresem www.zoostrefa.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie.
 5. Sprzedawca – Justyna Kaleta prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zielone Strefa Renata Matuszewska-Stankiewiczz siedzibą w Gdańsku(80-809), przy ulicyCebertowicza 10/20,posiadająca nr NIP 583-275-33-10.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, rodzaj dostawy, miejsce wydania rzeczy, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem www.zoostrefa.pl
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w sklepie internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi towarów wolnych od wad fizycznych i prawnych.

§ 3

Składanie zamówień

1. Klient może składać zamówienia w następujący sposób:

a) poprzez stronę internetową www.zoostrefa.pl,

b) drogą mailową na adres email biuro@zoostrefa.pl,

c)telefonicznie pod numerem 508 799 966

 1. Zamówienia drogą telefoniczną można składać siedem dni w tygodniu w godzinach 9:00-21:00.
 2. Zamówienia poprzez stronę internetową oraz drogą mailową można składać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Zamówienia poprzez stronę internetową dokonuje się wskazując na stronie produkt, którym Klient jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”, dokonując wyboru towaru oraz żądanej ilości. Towar umieszczany jest w wirtualnym koszyku. Do czasu potwierdzenia i wysłania przez Klienta złożonego zamówienia, Klient może w dowolnym momencie sprawdzić produkty w wirtualnym koszyku i dokonać zmian.
 4. W składanym zamówieniu Klient wskazuje adres, na jaki ma być dostarczony towar, dokonuje wyboru sposobu dostawy oraz formy płatności oraz podaje swoje dane kontaktowe, w tym numer telefonu i adres e-mail.
 5. Klient może skorzystać z opcji zarejestrowania się w Sklepie internetowym i zapamiętania jego danych przez system, w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien wybrać zakładkę „zarejestruj się”, a następnie podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres a-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalonych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedawcy i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy.
 6. Zamówienie złożone jest w momencie uruchomienia linku ukrytego pod polem „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 7. W przypadku, gdy podane przez Klienta dane nie są kompletne albo prawdziwość lub rzetelność danych budzi wątpliwości, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Do czasu wyjaśnienia wątpliwości lub ustalenia kompletnych danych, Sprzedawca może wstrzymać realizację zamówienia. W przypadku, gdy kontakt z Klientem nie będzie możliwy, lub gdy wątpliwości nie zostaną wyjaśnione, Sprzedawca ma prawo do anulowania zamówienia.
 8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on potwierdzenie przez Sklep zamówienia, co jednocześnie stanowi przyjęcie przez Sklep tego zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienia wysyłane jest w drodze mailowej w terminie … dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Klienta. Umowa z Klientem zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.
 9. W przypadku, gdy realizacja zamówienia nie jest możliwa z powodu niedostępności zamówionego produktu, Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o tym Klienta, zaś w przypadku uiszczenia przez Klienta ceny sprzedaży – Sprzedawca zwróci Klientowi otrzymaną sumę pieniężną.
 10. Do zamówionego towaru dołączany jest dowód potwierdzający dokonanie zakupu, chyba, że Klient wyraził wolę otrzymania faktury VAT – w takim przypadku do wysyłanej przesyłki dołączana jest faktura VAT.

§ 4

Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w zamówieniu lub podany telefonicznie lub drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym zamówieniu, które uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar dostarczany jest za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedawcy.
 3. Koszt dostawy (wysyłki) towaru ponosi Klient, zgodnie z wysokością przedstawioną Klientowi w trakcie składania zamówienia. Wysokość kosztów uzależniona jest od wybranego sposobu dostawy i metody płatności.
 4. Przesyłka dostarczana jest w terminie wskazanym na stronie serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy liczony od chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności przelewem do czasu dostarczenia przesyłki należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

§ 5

Ceny towarów i płatności

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie internetowym są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT i podane są w złotych polskich. Podane ceny nie zawierają kosztów wysyłki.
 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana przy danym towarze na stronie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 3. Sprzedawca ma prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów, jak również do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży, których zasady zostaną przedstawione na stronie internetowej w sposób jasny i zrozumiały.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia zostaje przedstawiona Klientowi po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności.
 5. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon lub faktura.
 6. Dostępne formy płatności to : przelew bankowy, karta debetowa, karta kredytowa/płatnicza, konto PayPal, płatność przy odbiorze towaru
 7. Obsługujemy organizacje płatnicze takie jak Visa, Maestro, MasterCard

§ 6

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
 2. Termin 14 dni na odstąpienie od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia zamówionej rzeczy w posiadanie, a w przypadku zamówienia, które obejmuje wiele rzeczy dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, na adres: ul. Cebertowicza 10/20, 80-809 Gdańsk lub na adres e-mail: biuro@zoostrefa.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku Prawa konsumenta (Dz. U. 2014.827 ze zm.).
 4. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta oraz zwracanej przez niego rzeczy, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Koszty związane z odesłaniem rzeczy leżą po stronie kupującego.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

f) zawartej w drodze aukcji publicznej;

g) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 7

Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady dostarczonego towaru na podstawie art. 556 Kodeksu cywilnego i następnych.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Klienta, że dostarczona rzecz ma wady, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub

b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

 1. W przypadku, gdy rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, Sprzedawcy nie przysługuje prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 2. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 3. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. Klient, jeżeli rzecz Sprzedana ma wadę, może żądać:

a) wymiany rzeczy na wolną od wad,

b) usunięcia wady.

 1. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 2. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 3. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 4. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on dodatkowo żądać naprawienia szkody jaką poniósł przez to, że zawarł umowę nie wiedząc o istnieniu wady (w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, kosztów dostarczenia, przechowania, ubezpieczenia rzeczy). Uprawnienia wskazane w zdaniu pierwszym przysługują również w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub usunięcia wady przez Sprzedawcę.
 5. W przypadku stwierdzenia, że dostarczona rzecz ma wady, Klient zobowiązany jest dostarczyć wadliwą rzecz Sprzedawcy na adres: ul.Cebertowicza 10/20, 80-809 Gdańsk, na koszt Kupującego. Jeżeli dostarczenie rzeczy byłoby nadmiernie utrudnione ze względu na jej rodzaj, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. Jeżeli Sprzedawca dopuszcza się zwłoki z odebraniem rzeczy, Klient może odesłać rzecz na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
 6. Wraz z rzeczą Klient powinien wskazać Sprzedawcy:

a) dane pozwalające zidentyfikować transakcję, w tym imię i nazwisko Klienta, numer identyfikujący transakcję, datę złożenia zamówienia itp.

b) przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę,

c) dane umożliwiające skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji (adres do korespondencji, adres e-mail).

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Po rozpatrzeniu reklamacji, Sprzedawca poinformuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia i dalszym postępowaniu.
 2. Koszty wymiany i naprawy ponosi Sprzedawca.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 4. Jeżeli Klientem jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.
 5. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 6. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, traci on uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 8. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.
 9. W terminie określonym w ust. 20 Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Klient żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 10. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień
  z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Klientowi
  z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 11. Postanowienia ust. 21 stosuje się odpowiednio do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Klientowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 12. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.

§ 8

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu internetowego w związku z dokonywanymi zakupami jest Sprzedawca – Renata Matuszewska-Stankiewicz z siedzibą w Gdańsku (80-809), prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zielone Strefa Renata Matuszewska-Stankiewicz z siedzibą w Gdańsku (80-809)przy ulicy Cebertowicza 10/20 adres do doręczeń: ul. Cebertowicza 10/20, 80-809 Gdańsk.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: RODO.
 3. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji złożonego zamówienia i zawartej pomiędzy stronami umowy sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i b) RODO.
 4. Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane przez Sprzedawcę podmiotom partnerskim w celach reklamacji.
 5. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres: w celach reklamacji – 1 miesiąc, rękojmi – 6 miesięcy.
 6. Klient ma prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Klient ma prawo do sprostowania jego danych osobowych, które są nieprawidłowe (art.16)
 9. Klient ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia jego danych osobowych w przypadkach o których mowa w art. 17.
 10. Klient ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych (art.18)
 11. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
 12. Administrator ma obowiązek powiadomienia Klienta o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania (art. 19).
 13. Klient ma prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania przez Nabywcę, że przetwarzanie danych osobowych Klienta narusza przepisy RODO.
 14. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania skutkować będzie brakiem zawarcia umowy sprzedaży zgodnie ze złożonym zamówieniem.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zmiany treści Regulaminu, Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym zostaną poinformowani o tej zmianie za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa.
 6. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd powszechny właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego.
 7. Wszelkie zmiany postanowień umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem oraz niniejszego Regulaminu, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Przejdź do strony głównej